Reference

Vybrané reference na platformě systémů TIRS.

Fakultní nemocnice Hradec Králové – Centrální dispečerský systém TIRS.NET pro monitorování a řízení technologických procesů

Logo_FNHK

Firma CORAL s.r.o. provedla v roce 2015 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové náhradu zastaralého technologického řídicího systému TIRS32 za nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET verze 6.

Rozsah projektu (dispečinku)

Počet signálů: cca 17000
Počet vizualizačních panelů (obrazovek): cca 400
Připojené technologie: Promos, Amit, UPS, BCHJ, Comet, TEC2000, TEC3000, TAYLOR a další

FNHK_TN_dispecink_vizualizace_01_public
Ukázka vizualizačního panelu FNHK

Přehled monitorovaných a řízených technologií, např.:

 • vytápění jednotlivých budov a oddělení
 • vzduchotechniky jednotlivých budov a oddělení
 • chladící jednotky (BCHJ)
 • záložní zdroje (UPS)
 • medicinální plyny
 • parametry prostředí (teplota, vlhkost, kyslík, přetlak)
 • kryogenní zásobníky, lednice a zásoby dusíku
 • speciálních laboratorní přístroje (inkubátory, lyofilizátory, atd.)
 • přenosy a komunikace s jednotlivými technologiemi

Přechod na nový moderní SCADA/HMI systém TIRS.NET 6, nabídl např.:

 • nové komunikační možnosti a optimalizace komunikací

  FNHK_TN_dispecink_graf_public
  Grafický přehled
 • nové grafické možnosti (vektorová a rastrová grafika) založené na platformě zobrazovacího subsystému WPF (Windows Presentation Foundation – Microsoft)
 • nové konfigurační nástroje
 • nové zabezpečení založené na standardech Microsoft ASP.NET Security

Základní funkce nového centrálního dispečinku na platformě systému TIRS.NET

 • komunikace s výše uvedenými technologiemi (monitorování a řízení)
 • vyhodnocování alarmových a dalších nestandardních stavů technologie
 • upozornění dispečerů na vznik alarmu (opticky, zvukově, SMS zpráva)
 • vytváření historií stavů technologie (grafy, tabulky) – data se ukládají do databáze MS SQL serveru
 • monitorování a řízení vybrané technologie i z prohlížeče internetu (pouze pro vybrané uživatele)
FNHK_TN_dispecink_alarmy_public
Přehled alarmů
FNHK_TN_dispecink_web_alarmy_public
Přehled alarmů ve webové nadstavbě


Elektrárny Opatovice, a.s. – Teplárenský dispečerský systém

logo_eop

reference-opatovice-02
 • Dispečerský systém centrálního zásobování teplem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s..
 • Zpracovává více jak 10000 procesních proměnných.
 • Komunikace s automaty je realizována prostřednictvím metalického kabelu nebo radiového spojení.
 • Komunikace se čtyřmi typy PLC automatů (GFR, TECONT, TECO, PROMOS).

  reference-ipo
  Ukázka vizualizačního panelu.
 • 6 regionálních zcela autonomních pracovišť (hlavní výměníková stanice, hlavní tepelný velín, rozvody Hradec Králové, rozvod tepla Pardubice, čerpací stanice Černá za Bory, rozvod tepla Chrudim) soustředěných do centrálního pracoviště (hlavní výměníková stanice) a propojených optickým kabelem, radiovým spojením a pevnou linkou.
 • Technologická historická data jsou ukládána na technologické datové servery jednotlivých regionálních pracovišť.
 • Technologické datové servery jsou na bázi Microsoft SQL Serveru.
 • Veškerá historická data jsou přístupná z libovolného klientského pracoviště.
 • Implementována bezpečnost, která v plné míře respektuje přísnou interní bezpečnostní politiku společnosti.


Plzeňská teplárenská, a.s. – Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni

logo-plzenska-teplarenska
 • Dříve Plzeňská distribuce tepla, a.s. (Plzeňské služby, a.s.).
 • Celoměstský teplárenský dispečerský systém.
 • Systém je rozdělen na 2 části: první část je uzavřený dispečink pro interní potřebu společnosti, naopak druhá část je zpřístupněna široké veřejnosti na internetu.
 • Systém zpracovává okolo 15000 procesních proměnných z několika set stanic a neustále se rozrůstá.
 • Komunikace se čtyřmi základními typy automatů: RADOM, LANDIS&STAEFA (LANDYS&GYR), TZS, GAUS.
 • Komunikace s automaty je realizována prostřednictvím pevného a radiového spojení.
 • Technologická historická data jsou ukládána na datový server MS SQL Server.
 • Implementován přístup k vybraným datům pracovníkům veřejné správy prostřednictvím internetu.
 • Řešeno jako podnikový Intranet a veřejný Internet.
 • Projekt „Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni“ získal titul „IT projekt roku 2003“ Projekt, který je vybudován na platformě systému TIRSWeb byl oceněn za efektivní zvládnutí implementace řídícího systému reálného času s využitím webových technologií a průmyslových standardů. Soutěž IT projekt roku pořádá a vyhlašuje CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií) pod záštitou ministra informatiky České republiky.
PDT1_01
Ukázka vizualizačního panelu.
TN_Vizualizace_schema_01
Ukázka vizualizačního panelu.
PDT_3D_stanice_01
Ukázka vizualizačního panelu.
PDT_3D_stanice
Ukázka vizualizačního panelu.

GÕTEORG ENERGI  – Správa bytových jednotek v Goteborgu ve Švédsku

reference-goteborg-01
 • Centrální správa spotřeby tepla, elektřiny, vody.
 • Informace jsou z každé bytové jednotky předávány nadřízeným pracovištím prostřednictvím Internetu.
 • Pracoviště tvoří hierarchicky členěný systém.
 • Nadřízená pracoviště okamžitě získaná data z bytových jednotek zpracovávají a vyhodnocují.
 • Uživatelé mají kdykoli prostřednictvím Internetu přístup k informacím o spotřebě vody, tepla, elektřiny….
 • Realizováno společností CRA Švédsko – zastoupením společnosti CORAL s.r.o. ve Švédsku.
reference-goteborg-02


Veletrhy Brno, a.s. – Vizualizace a řízení tepla, vzduchotechniky a veřejného osvětlení

reference-veletrhy-brno-01
 • Vizualizace a řízení tepla, vzduchotechniky a veřejného osvětlení v jednotlivých výstavních pavilónech a technologických budovách.
 • Systém zpracovává okolo 6000 procesních proměnných.
 • Komunikace – PLC SAUTER (EY2400 i EY3600), nové typy automatů s komunikací BACnet.
 • Technologická historická data jsou uložena v databázi Microsoft SQL Serveru.
 • On-line alarm systém.
 • Technologický proces a technologická data jsou přístupná z libovolného oprávněného klienta. Síť LAN + RAS.
 • Realizace manažerských reportů.
reference-veletrhy-brno-02
Topologie.
reference-veletrhy-brno-03
Ukázka vizualizačního panelu.


Povodí Labe, s.p.  – Modul VHD (Vodohospodářský dispečink) Informačního systému Povodí (ISyPo)

logo_pla

Vodohospodářský dispečink (VHD) Povodí Labe, s.p. je rozdělen na uzavřenou interní (intranetovou) a veřejnou (internetovou) část. Do interní části dispečinku mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Povodí Labe, s.p. Každý uživatel VHD dispečinku má přiděleno oprávnění do které části dispečinku může přistupovat a zda vybranou technologii může i povelovat.

Veřejná část VHD dispečinku je přístupna na internetu na adrese http://www.pla.cz. V této části dispečinku se široká veřejnost může seznámit se stavem jednotlivých vodních toků včetně vyhlášených stupňů povodňové aktivity.

 • Územně rozlehlý systém (pokrývá většinu území ČR – celé území povodí řeky).

  PLA_JD_Vizualizace_01_orez
  Ukázka vizualizačního panelu.
 • Hierarchicky členěný systém (až 6 úrovní sběru dat a jejich využití).
 • Komunikace měřicích stanic s nadřízenými dispečinky je realizována prostřednictvím veřejných telefonních sítí, radiového spojení, datová komunikace především prostřednictvím pevných datových kabelů, GSM a pronajatých linek.
 • Komunikace mezi nadřízenými dispečerskými pracovišti prostřednictvím WAN,
  PLA_JD_Vizualizace_08_orez
  Ukázka vizualizačního panelu.

  LAN.

 • Historická data jsou ukládána do technologického datového serveru na bázi ORACLE, kde je automaticky prováděna on-line replikace historických dat na záložní server.
 • Vybraná historická data z technologického datového serveru jsou přenášena do centrálního datového serveru informačního systému Povodí Labe s.p. (ORACLE na UNIXU).
 • Implementována bezpečnost úrovně standardu „C2“ – možnosti vizualizace a řízení jsou na všech úrovních odvozeny od přihlášeného uživatele a jeho práv.
 • Systém se neustále rozrůstá o nové stanice, jezy, atd.

Rozsah dispečinku

Počet serverů 5 (HKS, KONS, 2 x Roudnice n.L., Internet)
Počet MSJ/MSP (podřízených dispečinků) 43
Počet monitorovaných a řízených jezů 27
Počet monitorovaných a řízených přehrad 16
Počet telemetrických měřicích stanic Přibližně 150 (probíhá instalace dalších)
Počet zpracovávaných technologických signálů Kolem 4000 (neustále se rozšiřuje)
Velikost pracovní databáze Desítky GB (neustále narůstá)
Připojení technologie k dispečinku TCP/IP, RS-232, ModBus, modemy, radiomodemy, modemy, GSM modemy, RS-485
Počet uživatelů přistupujících v rámci Intranetu Desítky
Počet uživatelů přistupujících po Internetu Stovky
Připojená technologie Telemetrické měřicí stanice společnosti CORAL s.r.o. se systémem PROMOS. NOEL, MULTILOG, FLOW

Centrální dispečink VHD

 • Automaticky obvolává stanice na komutovaných linkách na nejnižších úrovních.
 • Průběžně získává data z pracovišť na vyšší hiearchické úrovni (WAN).
 • Komunikace s cca 150 stanicemi 7 různých typů.
 • Komunikace centrálního dispečinku s měřicími stanicemi a pracovišti jednotlivých závodů je realizována prostřednictvím telefonních modemů, WAN, RAS a radiového spojení.
 • Všechny měřené veličiny jsou testovány a při překročení limitních mezí je vyhlášen alarmový stav se zobrazením na panelu operátora a zvukovým hlášením.
 • Dispečeři mají k dispozici aktuální stavy technologie a historické trendy (historická data).
 • Veličiny jsou podle typu ukládány do centrální databáze (např. data laboratoře, technicko-bezpečnostní, servisní…).
 • Všechna data jsou ukládána i na záložní server, který je schopen při výpadku serveru původního převzít jeho funkci v plném rozsahu.

Měřicí stanice na přehradách a jezech

Tyto stanice tvoří lokální měřicí systém s měřením hladin, srážek, průtoků, teplot, odběrů a ovládáním technologie přehrady (výpustí, elektrárny)

Seznam realizovaných měřicích stanic na přehradách: Labská, Les Království, Rozkoš, Pastviny, Hamry, Seč, Křižanovice, Pařížov, Vrchlice, Josefův Důl, Souš, Mšeno, Bedřichov, Harcov, Fojtka, Mlýnice

Seznam realizovaných měřicích stanic na jezech: Smiřice, Předměřice n. L., Hučák, Pardubice, Srnojedy, Přelouč, Týnec n. L., Veletov, Kolín, Klavíry, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradišťko, Lysá n. L., Čelákovice, Brandýs n. L., Kostelec n. L., Lobkovice, Obříství, Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice n. L., České Kopisty, Lovosice, Střeliv, Bakov

Vizualizace měřicí stanice jezu Brandýs n. l.

reference-povodi-labe-03
Ukázka vizualizačního panelu.
TMS_Labska
Měřicí stanice.
produkty-nabidkacidel_2
Měřicí stanice.

Měřicí stanice na vodních tocích

 • Měření vodních stavů, srážek a teplot.
 • Měření a ukládání servisních dat (stav sítě, svodiče přepětí, baterie).
 • Plnohodnotný provoz i při výpadku sítě.
 • Možnost uchovat data až po dobu 200 dní.


Povodí Vltavy, s.p.  – Modul VHD (Vodohospodářský dispečink) Informačního systému Povodí (ISyPo)

reference-povodi-vltavy-01

Modul VHD – Povodí Vltavy, s. p.

 • 2300 procesních proměnných.
 • Územně rozlehlý systém (pokrývá většinu území ČR – celé území povodí řeky).
 • Hierarchicky členěný systém (až 4 úrovně sběru dat a jejich využití).
 • Komunikace měřicích stanic s nadřízenými dispečinky je realizována prostřednictvím veřejných telefonních sítí, datová komunikace především prostřednictvím pevných datových kabelů a pronajatých linek.
 • Komunikace mezi nadřízenými dispečerskými pracovišti prostřednictvím WAN, Intranet.
 • Implementována bezpečnost úrovně standardu „C2“ – možnosti vizualizace a řízení jsou na všech úrovních odvozeny od přihlášeného uživatele a jeho práv.

Centrální dispečink

reference-povodi-vltavy-02
Ukázka vizualizačního panelu.
 • Automaticky obvolává stanice na komutovaných linkách na nejnižších úrovních.
 • Průběžně získává data z pracovišť na vyšší hierarchické úrovni (WAN).
 • Komunikace s cca 100 stanicemi 5 různých typů.
 • Komunikace centrálního dispečinku s měřicími stanicemi a pracovišti jednotlivých závodů je realizována prostřednictvím telefonních modemů, WAN a RAS.
 • Všechny měřené veličiny jsou testovány a při překročení limitních mezí je vyhlášen alarmový stav se zobrazením na panelu operátora a zvukovým hlášením.
 • Dispečeři mají k dispozici aktuální stavy technologie a historické trendy (historická data).
 • On-Line komunikace s dispečinkem vodních elektráren Vltavské kaskády.

Měřicí stanice na přehradách

Slapy:

 • On-Line měření vodních stavů a hladin v nádrži
 • přenos dat do nadřízeného dispečinku

 

Další vybrané reference na bázi systémů TIRS

Chemický průmysl

Hi-Chem AG (Německo) – Technologický informační a řídicí systém implementovaný pro proces výroby saponátů a čistících prostředků.
Klinge (Německo) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Weleda (Německo) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Pharmakapsel (Německo) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Wacker Chemie (Německo) – Řízení technologického procesu – permanentní sušící proces.
Greiner Labortechnik (Německo) – Řízení technologického procesu a dávkové zpracování – laboratorní přístroje.
Schwartauer Werke (Německo) – Řízení technologického procesu a dávkové zpracování – systém sušení.
Zeller (Švýcarsko) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Hexal (Čína) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Stempher (Holandsko) – Dávkové zpracování technologického procesu a grafická reprezentace – chemický průmysl.
Bial (Portugalsko) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Biogal (Maďarsko) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Gedeon & Richter (Maďarsko) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Akzo Nobel Polen (Polsko) – Technologický informační a řídicí systém – chemický průmysl (výroba avivážních prostředků)
AZU Pharma (Německo) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu.
Reimelt (Švýcarsko)
Diosna (Švýcarsko)
Zeller (Švýcarsko) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Reimelt (Španělsko)
Diosna (Portugalsko)
Diosna (Maďarsko)
Gedeon & Richter (Maďarsko) – Technologický informační a řídicí systém s integrovaným dávkovým zpracováním mixovacího a sušícího procesu farmaceutických komponentů.
Akzo Nobel Polen (Polsko) – Technologický informační a řídicí systém – chemický průmysl.
Spolana a.s. (Česká republika)

Telekomunikace

RADIOKOMUNIKACE a.s. (Česká republika) – Monitorování a řízení jednotlivých vysílačů a dalších technologií.

Výrobní průmysl

ESAB Vamberk, s.r.o. (Česká republika) – Monitorování výrobních linek a spolupráce s podnikovým informačním systémem MAX.
Konrad Hornschuch AG (Německo) – Technologický informační a řídicí systém pro výrobu a statistiku výroby PVC fólií.
Braun GmbH (Německo) – Technologický informační a řídicí systém pro kontrolu výroby holicích strojků.
Liebherr (Německo)
Imbau (Německo) – Řídicí systém pro míchání betonu.
Schlosser & Pfeiffer (Německo)
Schmidt & Weitz (Německo) – Řídicí systém slévárny.
Weiss (Německo) – Řízení výrobních procesů.
Merklinger (Německo)
Thermal (Německo) – Řízení výrobních procesů.
Client: Braun (Německo) – Řídicí systém výroby teploměrů.
Client: OBE (Německo) – Řídicí systém výroby skleněných rámů.
ALLGAIER WERKE GmbH (Německo)
Wacker Chemie (Německo) – Řídicí systém sušících linek.
Schüttguttechnik Freital (Německo)
BASF (Německo) – Řídicí systém dávkovacích linek.
Johns Manville (Německo) – Řídicí systém dávkovacích linek.
Zippe (Německo)
Schott (Německo) – Řídicí systém dávkovacích linek při výrobě skla.
Eirich (Německo)
Greiner Labortechnik (Německo) – Řídící systém laboratoří.
Vibra (Německo)
Schwartauer Werke (Německo) – Řídicí systém sušících linek.
Perga-Plastik (Německo) – Řídicí systém pro výrobu fólií.
Schimscha (Německo) – Řídicí systém pro lakovací linky.
Client: Dalian Shide (Čína) – Řídicí systém dávkovacích procesů při výrobě PVC.
Diosna (Čína)
Reimelt (Holandsko)
Stempher (Holandsko) – Technologický informační a řídicí systém pro dávkování chemikálií při výrobě PE peletek.
Reimelt (Saudská Arábie)
Bajrai (Saudská Arábie) – Technologický informační a řídicí systém pro výrobu PVC.
Wolz (Rusko)
Gazprom (Rusko) – Technologický informační a řídicí systém pro výrobu skleněné vaty.

Gumárenský průmysl

Dunlop GmbH (Německo) – Technologický informační a řídicí systém pro výrobu pneumatik.
Pirelli (Německo) – Řízení systémových procesů. Spolupráce se systémem SAP R/3. Řídicí a kontrolní systém pro dávkování chemických sloučenin.

Vodárenství

Řízení výpustí přehrady, monitorování hladin, průtoků a srážek

Povodí Labe, s.p. (Česká republika)Jezy: Smiřice, Předměřice n. L., Hučák – Hradec Králové, Kostomlátky, Brandýs n. L., Obříství, Kostelec n. L., Lysá n. L., Lobkovice, Čelákovice, Hradišťko, Týnec n. L., Veletov, Kolín, Klavary, Nymburk, Velký Osek, Poděbrady, Přelouč, Srnojedy, Pardubice, Střekov, Lovosice, Roudnice n. L., České Kopisty, Dolní Beřkovice, Štětí
Systémy přehrad: Labská – Špindlerův Mlýn, Labská, Les Království, Pastviny, Rozkoš, Zlič, Seč, Hamry, Bedřichov, Souš, Vrchlice, Pařížov, Harcov, Fojtka, Mšeno, Josefův Důl Povodí Vltavy, s.p. (Česká republika)
Vodní díla: Slapy, Staviště, Strž, Pilská, Trnávka, Němčice, Sedlice, Želivka, Lučina, Vrané, Štěchovice, Kamýk, Orlík, Hněvkovice – Kořensko, Lipno I, Lipno II, Obecnice, Pilská, Láz, Nýrsko, Žlutice, Klíčava, Hracholusky, České Údolí,
Jezy: Vraňany – Hořín, Miřejovice, Dolany-Dolánky, Vodní elektrárna Libčice – Dolany, Troja – Praha, Klecany – Roztoky, Praha – Smíchov, Podbaba – Praha

Vodárenské dispečinky

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, Vodovody a kanalizace Cheb, Vodovody a kanalizace Rakovník, Vodovody a kanalizace Tábor, BRAVAK Brandýs n. L., Domašín, AQUA Příbram, Trhové Sviny, Vodovody a kanalizace a.s. – Jablonné nad Orlicí, Vodovody a kanalizace Dvůr Králové, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., VAS Třebíč, VAS Jihlava, Měřící stanice Kačov na Jizeře, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský
Hassmersheim (Německo) – Řídicí systém městské vodovodní sítě.

Čistírny odpadních vod

TYLEX Letovice, a.s.
Preciosa Minkovice, ČOV Louny
Stadt Seckach (Německo) – Řídicí systém čističky odpadních vod.
Krautheim (Německo) – Řídicí systém čističky odpadních vod.
Schwaikheim (Německo) – Řídicí systém městské vodovodní sítě.
Iphofen (Německo) – Řídicí systém čističky odpadních vod.
Passavant (Německo) – Řídicí systém čističky odpadních vod.

Potravinářský průmysl

Griesson (Německo) – Dávkové zpracování technologického procesu a grafická reprezentace – výroba sušenek.
COOP (Švýcarsko) – Dávkové řízení technologického procesu – pekařský průmysl.
Dulcesa (Španělsko) – Dávkové zpracování technologického procesu a grafická reprezentace – výroba sušenek.
Fox´s Batlay (Velká Británie) – Řízení technologického procesu – potravinářství.
Berman´s Bakery (Izrael) – Řízení technologického procesu – pekárenský průmysl.
Reimelt (Čína)
Reimelt (Anglie)
Fox´s Batlay (Anglie) – Technologický informační a řídicí systém pro potravinářský průmysl.
Reimelt (Izrael)
Berman´s Bakery (Izrael) – Technologický informační a řídicí systém pro dávkovací linky – pekařský průmysl.
Diosna (Německo)
Reimelt (Německo)
Kuhn GmbH (Německo)
Akzo Nobel (Německo) – Technologický informační a řídicí systém.

Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace

Veletrhy Brno, a.s., RadioMobil a.s., FN Brno, DP Brno, KB Horní Počernice, KB Hradec Králové, Mostorod Egypt, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice Pardubice, Nemocnice na Homolce, Nemocnice Chrudim, Nemocnice s poliklinikou Klatovy, Okresní úřad Mělník, Okresní úřad Jablonec n. Nisou, Okresní úřad Hradec Králové, Okresní úřad Trutnov, Okresní úřad Svitavy, Okresní úřad Ústí nad Orlicí, Okresní úřad Jičín, Okresní úřad Kolín, Okresní úřad Kutná Hora, Okresní úřad Litoměřice, Okresní úřad Mladá Boleslav, Okresní úřad Náchod, Okresní úřad Pardubice, Okresní úřad Rychnov n. Kněžnou, Okresní úřad Semily, Okresní úřad Ústí nad Labem, Okresní úřad Nymburk, Okresní úřad Liberec, Okresní úřad Chrudim, PRECIOZA, Tokoz a.s., Sokolovská uhelná a.s. – divize Úpravna, KLS Elektro s.r.o., AMON, Živnostenská banka a.s., Poličské strojírny a.s., ŽĎAS, CD Systém s.r.o., ECA Olomouc, Precioza, Jablonec, Mostecká uhelná společnost, OKD a.s. Důl Paskov o.z., Palác Padowetz a.s. – Bašty 2, Brno,ENV, Thermoking, ADRIA – Neptun s.r.o. (hotel), BUT s.r.o., Vítkovice a.s., Grandhotel PUPP – Karlovy Vary, HOTEL IBIS – Praha, Sokolovská bytová s.r.o., Tiscali, České dráhy, dopravní cesty, BIOPHARM, SKANSKA, Družstvo KARÁT, Česká typografie a.s., TAROKO s.r.o., Obchodní akademie a SOUO Hořice, TOURWAY, České dráhy s.p., Vojenský útvar – Libavá, OEZ Letohrad, Precioza Turnov, Ostrovská teplárenská, VALEO Autoklimatizace Rakovník, TEPVOS, PRAKA Pražská kabelovna, Česká spořitelna, Unilever Nelehozeves, Sokolovská uhelná, Vozovna Žižkov, Hotel Tranzit Ruzyně, Techniserv Praha, BraFil a.s., Stavokomplet Brandýs n. L., SOŠ a SOU Hradec Králové, Kaufland Česká republika v.o.s., ŠKODA AUTO a.s. (Česká republika), Česká národní banka

Teplárenství

International Power Opatovice, a.s. (dříve Elektrárny Opatovice, a.s.), Plzeňská distribuce tepla, a.s., Elektrárna Kolín a.s., Spalovna Vysočany, kotelna Holý vrch, kotelna Obrnice, teplárna Litoměřice, výměníková stanice Preciosa Minkovice, Cukrovar Mělník, SCT Chemopetrol Litvínov, CRS Chomutov, Elektrárna Poříčí, TPH Louny, CST Bilina, Velveta Varnsdorf, THM Ústí nad Labem, Teplo Ústí nad Orlicí, Nový Jičín, Nová Paka

Plynárenství

Jihomoravská plynárenská, a.s., Pražská plynárenská a.s.

Ostatní

AVČR – Ústav termodynamiky, Česká Filharmonie Hradec Králové, Karlova Univerzita – FaF Hradec Králové

Dálkové řízení sítě parkovacích automatů pomocí radiomodemů

MěÚ Havířov

Dálkové ovládání regálových zakladačů

ČKD Tatra Zličín

Kontrola spotřeby elektrické energie

ČKD Tatra Zličín, TOS Energetika

Monitorování spalin

Vítkovice a.s. Ostrava

PCO – pult centrální ochrany

IBC Praha