Monitorovací a řídicí systémy pro jezy a přehrady

Dispečink umožňuje monitoring a ovládání:

 • Hydrologických situací (stavy hladin, průtoků, naplnění prostorů).

  PLA_JD_Vizualizace_11_orez
  Ukázka vizualizačního panelu dispečinku.
 • Meteorologických veličin (teplota ovzduší, teplota vody, srážky, vlhkost, intenzita slunečního záření, síla a směr větru, výška sněhu, vodní hodnota sněhu, atd.)
 • Uzávěrů a klapek výpustí vodního díla.
 • Chodu vodní elektrárny, přepočet dodávané energie na průtoky.
 • Parametrů životního prostředí (pH vody, vodivost, obsah kyslíku ve vodě, obsah škodlivin v ovzduší).
 • Vodárenského odběru a jiných odběrů vody.
 • Sond technicko-bezpečnostního dohledu, průsaků, atd.
 • Stavu plavební komory a pohybu lodí.

Hlavní výhody dispečinku

 • Data jsou uložena v databázovém systému Microsoft SQL Serveru (verze Express je součástí dodávky). Data je možné ukládat i do databáze Oracle.

  PLA_JD_Vizualizace_01_orez
  Ukázka vizualizačního panelu dispečinku.
 • Vstup dat je možný ze souborů, vlastních měřících stanic nebo ručního vstupu.
 • Spojování dat je možné z libovolných časových úseků a i z různých zdrojů dat. Připojované údaje se automaticky zatřídí podle data, času a jména veličiny na patřičné místo a zároveň se kontroluje případná duplicita dat.
 • Nová data se stejným časem a jménem veličiny přepisují dříve zadaná data (lze provádět opravy chybně naměřených hodnot).
 • Výběry pro grafické i tabelární zobrazení pracují i při velkých souborech dat stejně rychle.
 • Uživatel si může jednoduchým způsobem (vyplněním parametrů do tabulky) vytvářet libovolné množství vlastních grafů a pohledů. Takto vzniklá definice grafu se uloží do souboru a tento graf je možné kdykoli znovu vyvolat.
 • Data lze zobrazovat v různém časovém rastru (měřeném, hodinovém, denním).
 • Aplikace umožňuje více druhů pohledů (průměrování ve zvoleném časovém rastru, výběr maxima, minima, součtu apod.).
 • Na základě došlých dat lze vytvářet odvozená data podle křivek nebo jiných přepočtů (např. přepočet hladin na průtoky).
 • Všechna data lze kontrolovat na zadané meze a při jejich překročení vyhlašovat alarmové stavy (vizuálně, zvukově, zprávami po telefonu, SMS, e-mail).
 • Lze provádět filtrované výstupy dat pro spolupracující nebo podřízená pracoviště.
 • Přenos dat na nadřízený dispečink lze filtrovat (např. jen měřené hodnoty)

Spolupráce s jinými systémy

 • Výstupy dat do podnikových Informačních systémů pro potřeby fakturací a ekonomických stavů.
 • Načítání dat z jiných dispečinků.
 • Předávání dat s jinými subjekty např. ČHMÚ, krizové štáby, apod.

Vstup měřených dat

O vstup dat z jednotlivých zdrojů se starají komunikační konektory s managerem komunikací. Pro každý druh komunikace je většinou nutný i příslušný druh konektoru. Konektorem nazýváme program, který komunikuje (po sériové lince, modemu nebo ethernetu) s příslušným zdrojem dat (měřicí stanice, jiné systémy, vzdálené soubory, atd.). Konektory mají nastavitelný interval sběru dat, který lze ovládat z dispečerské aplikace. Podle typu připojeného zdroje dat, provádí konektor konverzi dat do tvaru, který používá datový manager. Stejný formát dat má i souborový vstup a výstup z jiných dispečinků i archivní soubory, takže je datový manager může zpracovávat přímo bez zprostředkování konektorem.

Vstup dat z automatických měřicích stanic (MS)

MS_pripojena_primo
Měřicí stanice připojená přímo k dispečinku
MS_pripojena_GSM
MS připojená pomocí modemu, radiomodemu nebo GSM modemu
Autonomni_vstup
Autonomní MS (data snímána pomocí notebooku nebo jiného zařízení)

Vstup dat z jiného dispečinku

Souborový vstup z jiného dispečinku (nadřízeného, podřízeného, spolupracujícího). Automatický sběr dat od spolupracujících dispečinků (v rámci jedné nebo více organizací), propojených sítí LAN, WAN, RAS nebo Internet.

Vstup_z_jineho_zdroje
Vstup dat z jiného dispečinku
Rucni_vstup
Ruční vstup dat na pracovišti obsluhy dispečinku

Poskytované výstupy dat

Zobrazení aktuálních dat

Aktuální situace formou údajů v mapce nebo schématu.

PLA_JD_Vizualizace_08_orez
Vizualizační panel s informacemi.
PLA_JD_Vizualizace_11_orez
Vizualizační panel s informacemi – řez boční hrází.
PLA_JD_Vizualizace_01_orez
Vizualizační panel s informacemi v mapovém podkladu.
PLA_JD_Vizualizace_03_orez
Vizualizační panel s informacemi – Labská vodní cesta.

Aktuální situace servisních a doplňkových informací (např. komunikace s MS)

PLA_JD_Vizualizace_12_orez
Zobrazení servisních informací

Zobrazení historických dat (trendů)

PLA_JD_Vizualizace_05_orez
Zobrazení historických dat
PLA_JD_Vizualizace_04_orez
Zobrazení historických dat

Zobrazený graf je možno tisknout na tiskárnu. Před tiskem je možné upravit přednastavené parametry pro tisk (barvy, poloha, atd.). Volba tabelárního zobrazení a výběr dalšího nastavení grafu.

Zobrazení tabulky z grafu

PLA_tabelarni_zobrazeni
Data zobrazená v tabulce lze tisknout, uložit do souboru nebo přes schránku vložit do libovolné Windows aplikace (WORD, EXCEL, ….).

Zpracování alarmů

Při zpracování nových dat datovým managerem, mohou být vybrané signály otestovány na alarmové meze. Při překročení této meze se signál zapíše do tabulky alarmů, dále do tabulky nových alarmů, nastaví se příznak vzniku nového alarmu a může se spustit aplikace (nebo několik aplikací) pro automatické zpracování alarmového stavu.

Vznik nového alarmu může být zobrazen na obrazovce aktuálních dat. Dále je možné informovat o vzniku alarmu zvukovým hlášením, a to jednorázově při vzniku alarmu nebo i stále po vzniku alarmu až do jeho potvrzení obsluhou. Potvrzení obsluhou se zároveň zapíše do provozního deníku. Při vzniku alarmu je dále možné zaslat SMS zprávu na mobilní telefon, hlasově upozornit na alarm na běžný telefon, zaslat e-mail nebo alarm oznámit nadřízenému dispečinku, který si pak automaticky přebere všechna data.

Export a archivace dat

Z tabulky historických dat je možné provádět export dat pro účely archivace nebo pro předávání dat dalším systémům (podřízený, nadřízený, spolupracující dispečink).

Ostatní datové soubory a tabulky

Tabulka signálů
Obsahuje seznam všech signálů. U každého signálu jsou kromě jména uloženy alarmové meze, koeficienty pro případný přepočet signálu, aktuální hodnota, čas hodnoty a zpracování, příznaky signálů, stav alarmu a další. Kontrolou přes tuto tabulku se provádí veškerý vstup dat.

Tabulka vzorců a vztahů
Obsahuje seznamy signálů, které jsou závislé (počítané) z jiných signálů a vzorce pro tyto přepočty. Pro přepočty lze použít dvourozměrných tabulek.

Provozní deník
Obsahuje zápisy o důležitých stavech systému a zásazích obsluhy.

Dálkový přístup k aplikaci

V případě potřeby je možné k aplikaci přistupovat na dálku po modemu, GSM modemu (telefonu) nebo po síti Internet/Intranet. Dispečer, který drží pohotovost se může po oznámení alarmu připojit na dispečink a podniknout potřebné kroky bez toho, aby byl přítomen na pracovišti (na dispečinku). Dispečerskou aplikaci lze i dálkově spravovat.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.