Telemetrické dispečinky

Oblast použití dispečinku

Dispečink je určen pro potřeby obecních, městských, krajských úřadů, centrálního záchranného systému, povodňových komisí, podniků a dalších subjektů.

Dispečink umožňuje sledování:

 • Hydrologických situací (stavy hladin, průtoků, naplnění prostorů).

  PLA_JD_Vizualizace_09_orez
  Ukázka vizualizačního panelu dispečinku.
 • Meteorologických veličin (teplota ovzduší, teplota vody, srážky, vlhkost, intenzita slunečního záření, síla a směr větru, výška sněhu, vodní hodnota sněhu atd.).
 • Parametrů životního prostředí (pH vody, vodivost, obsah kyslíku ve vodě, obsah škodlivin v ovzduší).
 • Skladů nebo zásobníků nebezpečných látek (množství, objem teplota látek, úniky do okolí, manipulaci s těmito látkami).

Hlavní výhody dispečinku

 • Data jsou uložena v databázovém systému Microsoft SQL Serveru (verze Express je součástí dodávky).
 • Vstup dat je možný ze souborů, vlastních měřících stanic nebo ručního vstupu.
 • Spojování dat je možné z libovolných časových úseků a i z různých zdrojů dat. Připojované údaje se automaticky zatřídí podle data, času a jména veličiny na patřičné místo a zároveň se kontroluje případná duplicita dat.
 • Nová data se stejným časem a jménem veličiny přepisují dříve zadaná data (lze provádět opravy chybně naměřených hodnot).
 • Výběry pro grafické i tabelární zobrazení pracují i při velkých souborech dat stejně rychle.
 • Uživatel si může jednoduchým způsobem (vyplněním parametrů do tabulky) vytvářet libovolné množství vlastních grafů a pohledů. Takto vzniklá definice grafu se uloží do souboru a tento graf je možné kdykoli znovu vyvolat.
 • Data lze zobrazovat v různém časovém rastru (měřeném, hodinovém, denním).
 • Aplikace umožňuje více druhů pohledů (průměrování ve zvoleném časovém rastru, výběr maxima, minima, součtu apod.).
 • Na základě došlých dat lze vytvářet odvozená data podle křivek nebo jiných přepočtů (např. přepočet hladin na průtoky).
 • Všechna data lze kontrolovat na zadané meze a při jejich překročení vyhlašovat alarmové stavy (vizuálně, zvukově, zprávami po telefonu, SMS, e-mail).
 • Lze provádět filtrované výstupy dat pro spolupracující nebo podřízená pracoviště.

Vstup měřených dat

O vstup dat z jednotlivých zdrojů se starají komunikační konektory s managerem komunikací. Pro každý druh komunikace je většinou nutný i příslušný druh konektoru. Konektorem nazýváme program, který komunikuje (po sériové lince, modemu nebo ethernetu) s příslušným zdrojem dat (měřicí stanice, jiné systémy, vzdálené soubory, atd.). Konektory mají nastavitelný interval sběru dat, který lze ovládat z dispečerské aplikace. Podle typu připojeného zdroje dat, provádí konektor konverzi dat do tvaru, který používá datový manager. Stejný formát dat má i souborový vstup a výstup z jiných dispečinků i archivní soubory, takže je datový manager může zpracovávat přímo bez zprostředkování konektorem.

Poskytované výstupy dat

Zobrazení aktuálních dat

PLA_JD_Vizualizace_02_orez
Aktuální situace formou údajů v mapce nebo schématu
PLA_JD_Vizualizace_09_orez
Aktuální situace formou údajů v mapce nebo schématu

Zobrazení historických dat (trendů)

PLA_JD_Vizualizace_04_orez
Zobrazení historických dat

Zobrazený graf je možno tisknout na tiskárnu. Před tiskem je možné upravit přednastavené parametry pro tisk (barvy, poloha, atd.). Volba tabelárního zobrazení a výběr dalšího nastavení grafu.

Zobrazení tabulky z grafu
Data zobrazená v tabulce lze tisknout, uložit do souboru nebo přes schránku vložit do libovolné Windows aplikace (WORD, EXCEL, ….).

Zpracování alarmů

Při zpracování nových dat datovým managerem, mohou být vybrané signály otestovány na alarmové meze. Při překročení této meze se signál zapíše do tabulky alarmů, dále do tabulky nových alarmů, nastaví se příznak vzniku nového alarmu a může se spustit aplikace (nebo několik aplikací) pro automatické zpracování alarmového stavu.

Vznik nového alarmu může být zobrazen na obrazovce aktuálních dat. Dále je možné informovat o vzniku alarmu zvukovým hlášením, a to jednorázově při vzniku alarmu nebo i stále po vzniku alarmu až do jeho potvrzení obsluhou. Potvrzení obsluhou se zároveň zapíše do provozního deníku. Při vzniku alarmu je dále možné zaslat SMS zprávu na mobilní telefon, hlasově upozornit na alarm na běžný telefon, zaslat e-mail nebo alarm oznámit nadřízenému dispečinku, který si pak automaticky přebere všechna data.

Export a archivace dat

Z tabulky historických dat je možné provádět export dat pro účely archivace nebo pro předávání dat dalším systémům (podřízený, nadřízený, spolupracující dispečink).

Ostatní datové soubory a tabulky

Tabulka signálů
Obsahuje seznam všech signálů. U každého signálu jsou kromě jména uloženy alarmové meze, koeficienty pro případný přepočet signálu, aktuální hodnota, čas hodnoty a zpracování, příznaky signálů, stav alarmu a další. Kontrolou přes tuto tabulku se provádí veškerý vstup dat.

Tabulka vzorců a vztahů
Obsahuje seznamy signálů, které jsou závislé (počítané) z jiných signálů a vzorce pro tyto přepočty. Pro přepočty lze použít dvourozměrných tabulek.

Provozní deník
Obsahuje zápisy o důležitých stavech systému a zásazích obsluhy.

Dálkový přístup k aplikaci

V případě potřeby je možné k aplikaci přistupovat na dálku po modemu, GSM modemu (telefonu) nebo po síti Internet/Intranet. Dispečer, který drží pohotovost se může po oznámení alarmu připojit na dispečink a podniknout potřebné kroky bez toho, aby byl přítomen na pracovišti (na dispečinku). Dispečerskou aplikaci lze i dálkově spravovat.

Měřící stanice UTMS

Základní charakteristika
Univerzální telemetrická měřící stanice (dále jen UTMS) je mikroprocesorem řízený systém určený především pro dlouhodobé sledování měřených veličin s jejich ukládáním do vlastní historické databanky. UTMS umožňuje nepřetržitý on-line režim s nadřízeným pracovištěm, dávkové zpracování i off-line režim s malou četností přenášených dat. Naměřená data jsou UTMS zapamatována i při výpadku napájecího napětí. V případě potřeby lze UTMS použít i pro řízení připojené technologie.

Napájení UTMS je ze zdroje (baterie)11 až 15 V. Rozsah pracovních teplot –10 až 50°C. UTMS má 8 analogových vstupů (rozlišení 12 bit), libovolně konfigurovatelných vyměnitelnými odporovými sítěmi pro přizpůsobení se libovolným druhům čidel.

Základní programové vybavení MS
Ukládání max. 127 různých analogových veličin do historické databanky.
Ukládání max. 1024 binárních veličin (128 x po 8 bitech) do historické databanky.
Aktuální hodnoty jsou integrovány pro omezení rušení a kolísání měřené veličiny na přesnost 15 bitů. Možnost vyvolání alarmových hlášení při překročení zadaných mezí, překročení gradientu apod.

Interval ukládání dat v historické databance (HDB) MS v intervalu 1-65535 min, jednorázově v určitou denní dobu, při překročení hysterezí nebo limitních stavů a všech předchozích kombinací. Interval a styl ukládání volitelný (i dálkově) pro každou veličinu samostatně beze ztráty předchozích dat. Hloubka dat v HDB až 62 dní (možno rozšířit až na 200 dní). Při přeplnění paměti se mažou nejstarší data.

Další informace o telemetrických měřicích stanicích.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.