Dispečinky pro nemocnice a facility management

Monitoring a řízení různých technologií jednotným způsobem, zkvalitnění dohledu a úspora nákladů (vhodné pro nemocnice, facility management apod.)

Máte několik různých technologií nebo přístrojů, které potřebujete monitorovat, ale konkrétní technologie nemá žádnou vizualizační počítačovou nadstavbu nebo naopak každý přístroj má svou speciální, která není kompatibilní s ostatními? To samozřejmě s sebou nese vyšší pořizovací náklady na výpočetní techniku a zaškolení obsluhy. Vyšší jsou i provozní náklady na údržbu jednotlivých systémů, aktualizace programového vybavení, zálohování, archivace dat, servis a případné rozšiřování o další přístroje.

Nabízíme Vám profesionální vizualizační a řídící systém TIRS.NET, který umožňuje současné připojení různých druhů technologií a přístrojů do jednoho dispečinku na jednom PC a z toho vyplývající následující výhody:

 • Sledování a ovládání všech připojených technologií a přístrojů jednotným způsobem.
 • Přehledné grafické zobrazení sledovaných veličin, ukládání a zobrazení historie, archivace zásahů obsluhy, alarmových stavů, zasílání alarmů SMS zprávou nebo e-mailem.
 • Okamžitá informace o poruchových stavech a hodnotách veličin mimo požadované meze.
 • Dohled z více klientských pracovišť a předávání dat mezi různými informačními systémy.
 • Monitorování a ovládání technologie z počítačových klientských stanic, tabletů a telefonů.
 • Zajištění dokladování dodržování předepsaných procesů (teplot, složení, tlaků) u sledovaných přístrojů a technologií pro případné spory nebo audity.
 • Nezávislost na jednotlivých dodavatelích. Systém může rozšiřovat každý dodavatel nezávisle na jiném, případně správce systému, pověřený uživatelem (např. pracovníci uživatele).
 • Úspora nákladů na nákup počítačové techniky a programů, jejich údržbu, zálohování a modernizaci.
 • Úspora nákladů na spotřebu elektrické energie, zaškolení obsluhy a techniků.
 • Úspora nákladů na kabeláž, vytváření, rozšiřování a údržbu celého systému.

Systém TIRS.NET, je nasazen v desítkách různorodých aplikací pro monitorování a řízení různých technologií, např.:

 • Výměníkové stanice, vytápění a vzduchotechniky pavilonů, sálů a ostatních prostor.
 • Záložní zdroje energie (UPS), diesel agregáty a silové rozvody.
 • Elektrické požární signalizace (EPS) a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS).
 • Kvality prostředí, skladů a čistých prostor (teplota, vlhkost, obsah kyslíku, přetlak).
 • Parametrů zásob (kryogenní jednotky, mrazáky, lednice).
 • Parametrů přístrojů (lyofilizační jednotky, inkubátory, perfuze ledvin).
 • Medicinálních a technických plynů.
 • Stavu výtahů a ostatních technicko-provozních zařízení.
TKU_sklad_puv_orez
Příklad vizualizace prostor a přístrojů Tkáňové ústředny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hlavní znaky a výhody systému TIRS.NET

Hodnoty, stavy a události z různých technologií jsou ve vizualizačních panelech zobrazeny např. číselnou hodnotou, změnou obrázku (barva, text, animace). Základem může být celkový přehled všech sledovaných objektů ve formě letecké mapy, schématického nákresu, kde se na objektech zobrazují souhrnné informace (vznik poruchy nebo alarmu) a kliknutím na tento objekt se může zobrazit podrobné schéma
s konkrétním zobrazením čidel a jejich stavů.
Ke každé veličině lze vyvolat graf nebo tabulku historických hodnot, případně zobrazit průběhy více veličin v jednom grafu nebo tabulce s možností tisku nebo uložení do souboru.
Alarmy se ukládají do Microsoft SQL databáze, obsluha je může zobrazit a potvrzovat.
Zásahy obsluhy a mimořádné stavy se ukládají do událostní databáze pro případnou pozdější kontrolu
a analýzu reakce obsluhy na tyto stavy.
Systém TIRS.NET umožňuje připojit několik desítek různých typů zařízení jak s obecnými, tak se specifickými komunikačními protokoly. Jako tvůrci tohoto systému můžeme při znalosti protokolu nebo způsobu komunikace připojit libovolné další zařízení nebo technologické celky.
Komunikace různými kanály – sériová linka, ethernet, GSM, GPRS, tzn. lze připojit jakékoli zařízení, které má komunikační rozhraní a je znám komunikační protokol. Komunikace je možná i po podnikové síti LAN, WAN a i na neomezenou vzdálenost po internetu.
Rychlé vytvoření projektu aplikace – vizualizační aplikace se vytváří bez programování. V editačním režimu se pouze rozmisťují požadované prvky a nastavují se jejich vlastnosti. Již jednou nastavené prvky lze kopírovat i s jejich vlastnostmi, lze kopírovat i celé vytvořené projekty a ty pak pouze upravovat pro konkrétního zákazníka. Vytvoření aplikace je velmi rychlé a efektivně se udržuje. Pro vizualizaci lze použít speciální prvky zobrazující stav konkrétní technologie.
Systém TIRS.NET nemá oddělenou vývojovou a provozní verzi. Projekty lze doplňovat a upravovat přímo u zákazníka za běhu aplikace bez nutnosti překladů jednotlivými dodavateli technologií, pověřenou firmou nebo pracovníky uživatele.
Koncová cena je závislá od velikosti aplikace a počtu klientů a začíná od 3780,- Kč bez DPH.
Systém je vhodný jak pro malé aplikace (jednotlivá oddělení), tak pro velké, uzemně rozlehlé aplikace s tisíci datovými body (areály nemocnic a závodů, obytné budovy, …).

Příklady vybraných referencí systému TIRS.NET

Fakultní nemocnice Hradec Králové – centrální technologický dispečink – cca 17000 veličin, různorodé technologie uvedené výše (vytápění, vzduchotechnika, zdroje, plyny, UPS, parametry prostor, tkáňová ústředna, laboratoř tkáňové terapie).

Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – elektrická požární signalizace (EPS), cca 2000 veličin.

Pardubická krajská nemocnice, a.s. – technologický dispečink (vytápění, vzduchotechnika).

Povodí Labe, státní podnik – územně rozlehlé telemetrické a ovládací systémy s hierarchicky členěnými dispečinky (2 hlavní servery, 43 lokálních dispečinků na přehradách a jezech, 170 telemetrických stanic), cca 7000 veličin).

Elektrárny Opatovice a.s. – dispečink rozvodů tepla, výměníkových stanic a kotelen (Hradec Králové, Opatovice, Pardubice, Chrudim, Černá za Bory), cca 25 000 veličin.

Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), Plzeňská teplárenská a.s. – dispečinky rozvodů tepla, výměníkových stanic a kotelen.

České Radiokomunikace a.s. – sledování televizních, rozhlasových vysílačů a dalších objektů (6 oblastních serverů, desítky tisíc datových bodů).

Kaufland Česká republika v.o.s., BAUMAX ČR s.r.o. – dispečinky obchodních center, budov.

V případě zájmu o bližší informace (monitorování Vaší technologie, úspory) nebo nezávazné předvedení systému nás kontaktujte.

Další informace o systému TIRS.NET naleznete na produktovém webu www.tirs.cz.